Vous habitez en dehors de la Belgique ? Vous pouvez commander via notre partenaire Rumstylez !

Politique de confidentialité

Ondernemingsgegevens


Sary Gaële

Babs au rhum

Van Schoorstraat 61, 1030 Schaerbeek

info@rumbabs.be
+32(0)496/56.60.99

BE 0757.869.611


Artikel 1: Algemene bepalingen


De site e-commerce van 
Babs au rhum, een eenmanszaak rencontré maatschappelijke zetel te Van Schoorstraat 61, 1030 Schaarbeek, Belgique, BTW BE 0757.869.611, RPR Schaerbeek, Bruxelles, (hierna 'Rum Babs') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op 
elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze site e-commerce («Klant»). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Rum Babs moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk porte Rum Babs aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt en EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indian leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat of aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen de fouten in het aanbod binden Rum Babs niet. Rum Babs est wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Rum Babs est en geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant spécifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Rum Babs. Rhum Babs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een produit. Indien
 een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Aankopen en ligne

 

Om een bestelling te plaasten op www.rumbabs.be plaatst de Klant (een) artikel (en) dans zijn / haar winkelwagen.

De Klant kan een bestelling plaatsen zonder voorafgaande identificatie, maar is wel verplicht om de volgende gegevens te verstrekken: voornaam, naam, e-mail adres, adres alsook een telefoonnummer. Om de kwaliteit en de veiligheid van de levering te waarborgen, kan open later tijdstip aanvullende informatie worden gevraagd.

 

Vervolgens kiest de klant de gewenste verzendingsoptie en betaaloptie.

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart

  • via bankkaart

  • via paypal

  • via googlepay

  • via applepay

  • via shoppay

 

Door op de knop "Bestelling bevestigen" te klikken, valideert de Klant zijn bestelling definitief en verbindt deze laatste zich om het bedrag van zijn bestelling volledig te betalen, alsook de aanvaarding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Een samenvatting van de bestelling wordt dan zowel op het scherm als per e-mail aan de Klant gecommuniceerd. Rum Babs houd hiervan elektronische registers bij welke het bewijs van aard, de inhoud en de datum van de bestelling vormen.

Een verkoop via le site Web van Rum Babs wordt pas geacht te zijn afgesloten na ontvangst van de betaling van het orderbedrag door Rum Babs.

Rum Babs est gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking to bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

 

 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd en Belgique

 

De leveringen gebeuren par poste de via een Koerierdienst. De leverings- de verzendkosten worden u medegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en / of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 jours après le bestelling.

Elke zichtbare beschadiging fr / of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Rum Babs.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

De Klant est verantwoordelijk voor de informatie die by bestelling wordt doorgegeven en zal dus de gevolgen op zich nemen in het geval dat foutieve informatie de levering van het (de) product (en) onmogelijk heeft gemaakt. Niet-geleverde producten worden dan teruggestuurd naar Babs au rhum. De verzendkosten zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Rum Babs.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Rum Babs te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Rum Babs.

 

Indien het herroepingsrecht van toepassing c'est:

 

De Klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant de een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Rum Babs, Van Schoorstraat 61, 1030 Schaarbeek, info@rumbabs.be, 0496 56 60 99 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk par courrier électronique) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Babs au rhum heeft meegedeeld, terugzenden de overhandigen aan Rum Babs, Van Schoorstraat 61, 1030 Schaarbeek, Belgique. De Klant est op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Rum Babs zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het go gebruik door dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Tous les mots-clés artikelen aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij est dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Rum Babs alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Rum Babs op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Babs au rhum wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, de totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Babs au rhum geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Babs au rhum betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; dans ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten dans rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 septembre 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. 
Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Rum Babs klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Rum Babs


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Rum Babs zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en / of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen gebrd, het niuctuiding of apassin gebrd, het niuctuiding nalepassin destring van wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, de wapitis ander anormaal de gebruik incorrect.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 1 maand volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van Rum Babs est bereikbaar op het telefoonnummer +32 496 56 60 99, via e-mail op info@rumbabs.be ou per post op het volgende adres Rum Babs, Van Schoorstraat 61, 1030 Schaarbeek, België.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Rum Babs beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het-betaal bed. Bovendien est de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Rum Babs zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Confidentialité

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Rum Babs Respectert de Belgische wet van 8 décembre 1992 a rencontré betrekking tot de bescherming van het privéleven à de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: De uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- fr / of marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Rum Babs, Van Schoorstraat 61, 1030 Schaarbeek, België, info@rumbabs.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomenge bekomen. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor marketing direct: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Rum Babs, Van Schoorstraat 61, 1030 Schaarbeek, Belgique, info@rumbabs.be

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant est zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Rum Babs heeft dus geen toegang tot uw paswoord.


Rum Babs houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze déclaration de confidentialité, kunt u ons contacteren op Rum Babs.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie est een tekstbestand dat door of server van een website in De browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Les cookies de première partie ressemblent également à des cookies de tiers.

 

U kan uw Internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt de dat de cookies nadien van uw hard schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Porte gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting Geldigheid - Niet-Verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Rum Babs om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid de van de .


Artikel 14: Minderjarigen

 

In overenstemming met de geldende wetgeving in België is de verkoop van alcohol aan minderjarigen onder de achttien jaar verboden.

De Klant verbindt zich ertoe om minstens 18 jaar oud te zijn bij het plaatsen van een bestelling op de website van de verkoper.

 

Artikel 15: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Rum Babs. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 16: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties et back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Babs au rhum heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht - Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van international privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het plateforme ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Rum Babs, Van Schoorstraat 61, 1030 Schaarbeek, Belgique, info@rumbabs.be:

 

Ik / Wij (*) deel / delen (*) u hierbij mede dat ik / wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen / levering van de volgende dienst (*) herroep / herroepen (*):

 

Besteld op (*) / Ontvangen op (*):

 

Naam / Namen consument (en):

Adres consument (en):

 

Handtekening van consument (fr)

Datum:

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing est.

 

Fermer (esc)

ACHETER MAINTENANT - 15%

Entrez votre adresse e-mail et recevez une remise de 15% sur votre prochaine commande.

A bottle of Rum Babs' rhum arrangé. Made with the finest ingredients from Madagascar our rum arrangé is made in Belgium and can truly be set against the best rums around.

Vérification de l'âge

En cliquant sur Continuer, vous reconnaissez avoir 18 ans.

Panier

Votre panier est vide.
Boutique
Language
English
Open drop down