Woon je buiten België? Bestellen kan via onze partner Rumstylez!

Privacybeleid

Ondernemingsgegevens


Sary Gaële

Rum Babs

Van Schoorstraat 61, 1030 Schaarbeek

info@rumbabs.be
0496/56.60.99

0757.869.611

BE 0757.869.611


Artikel 1:Algemene bepalingen


De e-commerce website van 
Rum Babs , een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Van Schoorstraat 61 , 1030 Schaarbeek, België, BTW BE 0757.869.611 , RPR […], (hierna '[...]') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onder Algemene Voorwaarden zijn van applicatie op 
elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”)Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Rum Babs moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaardenBijkomende voorwaarden van de Klant worden behoudens wanneer deze uitdrukkelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Rum Babs aanvaard zijn.


Artikel 2:Prijs


Alle berichten zijn in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs wordt uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven
De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3:Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, fouten bevat, of niet up-to-date is
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Rum Babs nietRum Babs is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie gehouden tot een middelenverbintenisRum Babs is in geen geval originele van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv
maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Rum Babs
Rum Babs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een productIndien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4:Online aankopen

Om een bestelling te plaasten op www.rumbabs.be plaatst de Klant (een) artikel (en) in zijn/haar winkelwagen.

De Klant kan een bestelling zonder identificatie identificatie, maar is wel verplicht om de volgende gegevens te verstrekken:voornaam, naam, e-mail adres, adres een telefoonnummerOm de kwaliteit en de veiligheid van de levering, kan op een later tijdstip aanvullende informatie worden gevraagd.

Vervolgens kiest de klant de gewenste verzendingsoptie en betaaloptie.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart

  • via bankkaart

  • via PayPal

  • via googlepay

  • via ApplePay

  • via shoppay

Door op de knop"Bestelling bevestigen"te klikken, geldig de Klant zijn bestelling definitief en verbindt deze laatste zich om het bedrag van zijn bestelling volledig te betalen, de aanvaarding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Een samenvatting van de bestelling wordt dan zowel op het scherm als per e-mail aan de Klant gecommuniceerdRum Babs houd hiervan elektronische registers bij welke het bewijs van aard, de inhoud en de datum van de bestelling vormen.

Een verkoop via de website van Rum Babs wordt pas geacht te zijn afgesloten na ontvangst van de betaling van het orderbedrag door Rum Babs.

Rum Babs is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5:Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België

De leveringen gebeuren per Post of via een KoerierdienstDe leverings- of verzendkosten worden u medegedeeld voor het bevestigen van uw aankoopAls de verzendingskosten niet automatisch worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld worden gemeld aan Rum Babs.

Het risico van een beschadiging gaat over op de Klant van een door hem aangewezen partij, die niet de vervoerder is van het fysieke in bezit heeft.

De Klant is verantwoordelijk voor de informatie die bij de bestelling wordt verzonden en zal dus de gevolgen op zich nemen in het geval dat de foutieve informatie de van het (de) product (en) onmogelijk heeft gemaaktNiet-verkocht producten worden dan teruggestuurd naar Rum BabsDe verzendkosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 6:Eigendomsvoorbehoud

De enige artikelen blijven tot op het moment van volledige betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Rum Babs.

De Klant verbindt zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Rum Babs te wijzen, bvaan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen zou komen leggen.

Artikel 7:Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consumenten artikelen online aankopen bij Rum Babs.

Indien het herroepingsrecht van applicatie is:

De klant heeft het recht om een binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen, die niet de vervoerder is, het goed in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Rum Babs, Van Schoorstraat 61, 1030 Schaarbeek, info@rumbabs.be , 0496 56 60 99 via een ondubbelzinnige verklaring (bvschriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van beslissing de overeenkomst te herroepenDe Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn verschijnen van het herroepingsrecht voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Rum Babs heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Rum Babs, Van Schoorstraat 61, 1030 Schaarbeek, BelgiëDe Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij verbeterde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waardevermindering is, of Rum Babs zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzochtHet uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Rum Babs alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximaal 14 kalenderdagen nadat Rum Babs op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen . Bij verkoopovereenkomsten kan Rum Babs wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Rum Babs geboden standaard levering worden niet terugbetaald.

Rum Babs betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval de Klant voor terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8:Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumenten heeft de wettelijke rechtenDeze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaarElke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. 
Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact te nemen met de Run Babs klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Rum Babs


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Rum Babs zo snel mogelijk inlichten
In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na een vaststelling door de Klant te worden gemeldNadien vervalt elk recht op herstelling van vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van applicatie op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassing of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9:Klantendienst


De klantendienst van Rum Babs is bereikbaar op het telefoonnummer +32 496 56 60 99, via e-mail op info@rumbabs.be of per post op het volgende adres Rum Babs, Van Schoorstraat 61, 1030 Schaarbeek, België.

Artikel 10:Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de toegang van andere rechten waarover Babs beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaald bedrag
Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het eerdere artikelen Rum Babs zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11:Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Rum Babs respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens .

De door u meegedeelde persoonsgegevens enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:D e uitvoering van de overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden .

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevensMits bewijs van identiteit kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Rum Babs, Van Schoorstraat 61, 1030 Schaarbeek, België, info@rumbabs.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevensIndien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing:U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingHiertoe kan U zich steeds richten tot Rum Babs, Van Schoorstraat 61, 1030 Schaarbeek, België, info@rumbabs.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn loginggegevens en het gebruik van zijn pas
Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Rum Babs heeft dus geen toegang tot uw paswoord.


Rum Babs houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u ons Bezoek op Rum Babs.

Artikel 12:Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer worden geplaatstEen cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Rum Babs maakt gebruik van Eigen cookies cookies van derden.

U kunt uw internetbrowser instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie)Houd rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13:Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Rum Babs om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht dit uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan bepaalde bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten .


Artikel 14:Minderjarigen

In overeenstemming met de wettelijke wetgeving in België is de verkoop van alcohol aan minderjarigen onder de achttien jaar verboden.

De Klant verbindt zich om 18 jaar oud te zijn bij het plaatsen van een bestelling op de website van de verkoper.

Artikel 15:Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Rum Babs
Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren condities.


Artikel 16:Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering dienen. 

Rum Babs heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschrevenEen kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel .

Artikel 17:Toepasselijk recht - Geschillen


Het Belgisch recht is van applicatie, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van het Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen . De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform ( http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ).

Bijlage 1:Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Rum Babs, Van Schoorstraat 61, 1030 Schaarbeek, België, info@rumbabs.be:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument (en):

Adres consument (en):

Handtekening van consument (en)

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van applicatie is.

Sluiten (esc)

SHOP NU - 15%

Vul je e-mailadres in en ontvang 15% korting op je volgende bestelling.

A bottle of Rum Babs' rhum arrangé. Made with the finest ingredients from Madagascar our rum arrangé is made in Belgium and can truly be set against the best rums around.

Leeftijds verificatie

Door op doorgaan te klikken, bevestig je ouder te zijn dan 18 jaar.

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg.
Koop nu
Language
English
Open drop down